Bases legals "Vine a un concert de Little Mix"

SONY MUSIC ENTERTAINMENT ESPAÑA, SL (d’ara endavant “SONY MUSIC”), amb domicili social al Paseo de la Castellana, 202, 7a planta, 28046 Madrid, Espanya i NIF número B-28054054, a partir del 10 de març d’enguany i fins al 17, durà a terme la promoció “VINE A UN CONCERT DE LITTLE MIX” (d’ara endavant “la Promoció”), que es farà per mitjà de Twitter o Instagram segons els termes i les regles establerts en aquestes bases legals, accessibles a través de la pàgina http://www.radioflaixbac.cat (d’ara endavant “la pàgina”), i per a poder-hi participar cal acceptar i complir uns requisits indispensables.

PRIMERA - DISPONIBILITAT DE LES BASES LEGALS

Aquestes bases legals estan disponibles, per a qualsevol persona interessada a consultar-les, a LA PÀGINA i a les xarxes socials de Ràdio Flaixbac, si més no, durant el període de vigència de la Promoció.

SEGONA - CONDICIONS PER A PARTICIPAR-HI

Pot participar en la Promoció, de franc, qualsevol persona física, més gran de 14 anys, que resideixi legalment a l’Estat, on és d’aplicació la legislació espanyola per a les qüestions no fixades per aquestes bases legals.

Queden expressament exclosos de la participació en aquesta Promoció tots els treballadors, accionistes i prestadors de serveis de SONY MUSIC i/o Ràdio Flaixbac, i també els seus familiars fins al primer grau i els treballadors de les empreses que hagin intervingut en el desenvolupament i mecànica d’aquesta Promoció.

SONY MUSIC es reserva el dret, de manera unilateral i sense avís previ, de no tenir en consideració els vídeos dels participants que no compleixin el contingut d’aquestes bases o si es detecta que un participant mira de defraudar, alterar i inutilitzar, directament o indirecta, el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari d’aquesta Promoció.

La participació en aquesta promoció implica l’acceptació expressa i la plena conformitat, sense cap reserva, d’aquestes bases legals, dels seus termes i condicions, especialment, si escau, quant a cedir el dret a efectuar pels participants que, llevat que s’indiqui el contrari, tindrà la condició d’irrevocable.

TERCERA - NATURALESA DEL PREMI OFERT ALS GUANYADORS

En aquesta promoció es designarà un (1) guanyador i dos (2) finalistes:

 • El premi per al guanyador consistirà en un viatge per a dues persones (guanyador més un acompanyant) a Milà (Itàlia), per a assistir al concert de “Little Mix” del dia 30 de maig de 2017. Aquest premi inclou els trasllats per al guanyador i l’acompanyant a l’aeroport més proper al seu lloc de residència, el viatge en avió i una nit d’hotel amb esmorzar, dues entrades per al concert i vint euros (20 €) diaris (per persona) per a les despeses dels àpats.
 • Els dos finalistes guanyaran un paquet de marxandatge de “Little Mix” que inclou una (1) samarreta, dues (2) postals i un (1) sticker de “Glory Days”.

SONY MUSIC no es fa responsable dels actes que impossibilitin el guanyador i el seu acompanyant gaudir del premi (com ara endarreriment en els vols, pèrdua dels vols, suspensió del concert, aplicació del dret d’admissió en els recintes en què té lloc el concert, falta de passaport en vigor, prohibició d’entrar a Itàlia, etc.).

Els menors d’edat i més grans de 14 anys, per a poder gaudir del premi han d’acreditar que disposen de l’autorització paterna i/o de qui en tingui la tutela o guarda legal i, a més de l’autorització paterna i/o de qui en tingui la representació legal per a viatjar, en cas que aquesta persona no acompanyi el menor.

El guanyador i el seu acompanyant, exclusivament sota la seva responsabilitat, ha de tenir el passaport en vigor i també tots els visats o permisos necessaris per a entrar i sortir d’Espanya i Itàlia i així poder gaudir del premi.

QUARTA  - MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Per a optar al premi, els participants han de pujar un vídeo original a Twitter o Instagram amb l’etiqueta #LittleMixFlaixbac, d’una durada no superior a trenta segons (30’), amb la cançó “Touch” de “Little Mix” com a música de fons, on interpreten una coreografia creada per ells mateixos.

Un jurat format pel personal de SONY MUSIC s’encarregarà de seleccionar, d’entre tots els vídeos participants, el guanyador i els dos (2) finalistes: designarà els que resultin més originals i amb les millors coreografies. SONY MUSIC es posarà en contacte amb el guanyador i els finalistes a través del seu perfil a les xarxes socials que hagin fet servir en aquesta promoció. Si, pel motiu que sigui, no s’hi poguessin posar en contacte en un termini de quaranta-vuit (48) hores a partir del dia 22 de març, el primer dels finalistes passaria a ser designat guanyador i es triaria un altre finalista. Si no es pogués contactar amb un dels finalistes, se’n triaria un altre d’entre els participants.

CINQUENA - ÀMBIT TEMPORAL

El termini de participació en la Promoció començarà el divendres 10 de març i finalitzarà el 17 de març de 2017 a les 19.50 hores.

SISENA - RESPONSABILITAT DELS PARTICIPANTS

En relació amb el contingut dels vídeos que els participants han compartit a les xarxes socials, els participants es responsabilitzen davant de SONY MUSIC i davant de qualsevol entitat dels aspectes següents i els garanteixen:

 • Que els vídeos són originals i que no vulneren cap dret propi ni d’altri, tant si és persona física com jurídica.
 • Que els participants són propietaris o titulars legítims de tots els drets sobre el vídeo, llevat de la cançó interpretada per “Little Mix”, i estan facultats per a cedir a SONY MUSIC tots els drets que calgui perquè pugui, si ho considera oportú, explotar el vídeo presentat a concurs sense cap tipus de limitació. Si el participant no és autor del vídeo, ha de garantir que disposa de l’autorització oportuna de l’autor per a divulgar-lo i per a cedir-lo a Sony Music pel sol fet d’acceptar aquestes bases.
 • Que el fet de presentar el vídeo a la promoció implica cedir els drets d’imatge de tothom qui hi intervé i comporta, també, l’autorització de tots els integrants per a presentar el vídeo a concurs. Per a tal fi, el participant que pugi el vídeo a les xarxes socials ha de disposar de l’autorització de tots els integrants qui hi participen, i SONY MUSIC li pot exigir que les hi lliuri, abans de poder gaudir del premi. En cas que algun menor de 18 anys aparegui al vídeo, el participant ha de tenir, a més, la preceptiva autorització paterna i/o de qui en tingui la guarda legal o tutela.
 • Que compleixen tots els requisits exigits en aquestes bases per a poder participar en la promoció.
 • Que els vídeos no vulneren les lleis aplicables, com ara les relatives al dret a la intimitat, a la imatge i a l’honor, drets de propietat intel·lectual, industrial o similar ni cap dret d’un tercer, ja sigui una persona o una entitat, i especialment que:

1. No conté referències obscenes, vulgars ni difamatòries.

2. No inclou referències ni al·lusions a productes comercials, ideologies religioses, polítiques ni de cap altre tipus.

3. No esmenta números de telèfon, adreces personals (físiques ni de correu electrònic), URLs de llocs web ni qualsevol altra dada que permeti identificar persones, marques, empreses, etc.

4. No conté referències racistes, sexuals ni religioses.

5. No conté cap referència ni al·lusions que, a parer de SONY MUSIC, puguin ser considerades inadequades, impròpies o ofensives.

Per tot plegat, el participant serà responsable, davant de SONY MUSIC i davant de qualsevol tercer, respecte de la titularitat i drets relatius al vídeo i als intervinents, i mantindrà indemne SONY MUSIC davant de qualsevol demanda o reclamació que, si s’escau, pugui ser presentada per tercers amb relació a les afirmacions anteriors, i també a qualsevol dret legítim sobre el vídeo presentat dins el marc de la Promoció.

SETENA - CESSIÓ DE DRETS

Pel fet de participar en aquesta promoció i, consegüentment, d’acceptar aquestes bases, tots els participants autoritzen SONY MUSIC a editar, modificar, pujar, publicar i explotar els seus vídeos en qualsevol suport o format, inventat o per inventar, i a establir enllaços oportuns per a visualitzar-los i, amb caràcter general, n’autoritza l’explotació (també comercial) sense cap limitació de cap tipus.

Tots els participants, encara que no siguin designats guanyadors, CEDEIXEN de manera exclusiva i del tot gratuïta a SONY MUSIC i a qualsevol tercer autoritzat per aquesta empresa, per a tot el món, els drets d’imatge dels participants en el vídeo i respecte del vídeo els drets de fixació, reproducció directa i indirecta, distribució mitjançant venda, lloguer, préstec o en qualsevol altre format, posada a disposició, comunicació pública, transformació, fragmentació, doblatge i subtitulació, sincronització i qualssevol altres drets d’explotació que, amb relació al vídeo, siguin pertinents amb vista al seu ús i explotació (fins i tot comercial), i SONY MUSIC el pot explotar en qualsevol mitjà, format i suport sonor, audiovisual i interactiu (també a Internet, telefonia mòbil, etc.) conegut a dia d’avui i també que es pugui desenvolupar en el futur en cas que calgui, per a tot l’univers i per un temps indefinit (i com a mínim, pel termini exclusiu i legalment reconegut als productors audiovisuals).

El participant garanteix a SONY MUSIC que el vídeo té un origen lícit i que no infringeix cap dret d’imatge, honor, propietat intel·lectual i industrial, ni de cap altre tipus, de terceres persones ni quant a l’autoria o realització ni amb relació al contingut que hi aparegui, i respon com a part partícip dels danys i perjudicis que l’incompliment d’aquestes manifestacions pugui generar a SONY MUSIC.

Tots els participants renuncien expressament a percebre cap remuneració derivada de l’explotació del vídeo presentat al concurs.

VUITENA - MODIFICACIONS I CANCEL·LACIÓ DE LA PROMOCIÓ

SONY MUSIC es reserva el dret a realitzar modificacions sobre aquestes bases legals i a afegir annexos successius sobre la seva mecànica, el premi i la mecànica per a triar el guanyador, sempre que els canvis estiguin justificats o no perjudiquin els participants, i els sigui comunicat degudament durant el transcurs de la Promoció.

En cas que aquesta Promoció no es pugui fer, bé per fraus detectats, per errors tècnics o bé per qualsevol altre motiu que quedi fora del control de SONY MUSIC, aquesta empresa es reserva el dret a cancel·lar, modificar o suspendre la Promoció.

Sigui com sigui, SONY MUSIC es reserva el dret de suspendre la Promoció per qualsevol motiu, i prèviament ho comunicarà en la Pàgina.

SONY MUSIC queda exonerat de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la PÀGINA mitjançant el qual es participa en la Promoció i, en particular, tot i que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a la PÀGINA i a les trameses d’informació a través d’internet.

Així mateix, SONY MUSIC no tindrà cap tipus de responsabilitat ni obligació davant els participants designats guanyadors en cas que se suspengui el concert de “LITTLE MIX”, ni tampoc en cas que se celebri el concert i per l’anomenat “dret d’admissió” els n’impedeixin l'entrada.

NOVENA - ACCEPTACIÓ DE LES BASES LEGALS

La participació en aquesta Promoció comporta l’acceptació íntegra i sense reserves de cap tipus d’aquestes bases legals i la submissió expressa a les decisions interpretatives que en faci SONY MUSIC.

DESENA - IMPOSTOS

En cas que n’hi hagi, aniran a càrrec dels participants guanyadors els impostos que els corresponguin per a gaudir del premi.

ONZENA - PROTECCIÓ DE DADES

En participar en la Promoció en la forma descrita en aquestes bases, tots els participants consenten que llurs dades puguin ser incorporades en un fitxer del qual és responsable Sony Music Entertainment España, SL, amb domicili al Paseo de la Castellana, 202, 7a planta, 28046 Madrid, amb l’única finalitat de gestionar, si cal, el lliurament del premi.

Els participants les dades dels quals siguin incorporades en les bases de dades de SONY MUSIC, podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a Sony Music Entertainment España, SL, a l’adreça abans indicada i per correu electrònic, a contacto@sonymusic.es.

DOTZENA - JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

En cas de divergència entre els participants en la Promoció i SONY MUSIC sobre la interpretació d’aquestes bases legals, la competència per als possibles litigis que es puguin plantejar entre els participants o entre SONY MUSIC i els participants és dels jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid, sens perjudici de la legislació que els pugui correspondre.

Tots els participants se sotmeten a la legislació del Regne d’Espanya, que cal aplicar, no sols per a interpretar aquestes bases, sinó també per a resoldre qualsevol conflicte que pugui sorgir entre els participants i SONY MUSIC i entre diferents participants.

En 3 segons podràs tancar l'anunci
Tanca l'anunci

Encara no formes part de la
Comunitat Flaix FM?

Registra't ara

Registra't i forma part de la comunitat Flaix FM

Amb un únic compte podràs interactuar amb la comunitat Flaix FM i Ràdio Flaixbac!

 • Comenta les notícies
 • Participa en concursos i sorteigs
 • Assisteix a esdeveniments exclusius
 • Vota les llistes d'èxits
És fàcil i gratis