Bases legals "Els dilluns la fem grossa amb Ràdio Flaixbac"

Primera – Objecte
L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (Loteria de Catalunya) i Grup Flaix, SL (Ràdio Flaixbac) organitzen conjuntament la promoció comercial “Els dilluns la fem Grossa amb Ràdio Flaixbac”, com una manera de “compensar” que és dilluns obsequiant a cadascun dels 10 guanyadors amb 4 bitllets del número 01692 de de la loteria Grossa Cap d’Any 2016.

Cadascun dels guanyadors del bitllet de loteria Grossa Cap d’Any podria guanyar quatre-cents mil euros en cas que el número d’aquests bitllets resultés guanyador del primer premi del sorteig Grossa Cap d’Any que se celebrarà el dia 31 de desembre de 2016.

Segona – Àmbit subjectiu

La participació en el concurs és oberta a tots els oients de Ràdio Flaixbac i seguidors de la Grossa majors d’edat.

Tercera – Mecànica del concurs, guanyadors i premis
En cadascuna de les emissions del programa El matí i la mare que el va parir de Ràdio Flaixbac que es realitzen en directe els dilluns del període comprès entre el 10 d’octubre i el 12 de desembre de 2016, ambdós inclosos, es celebrarà un concurs amb el que s’obsequiarà al guanyador de cada edició amb 4 bitllets del número 01692 de la Grossa Cap d’Any 2016.

Els oients d’aquest programa i seguidors de la Grossa poden participar a través d’una trucada telefònica a l’espai radiofònic amb la que el participant ha d’explicar amb to creatiu i humorístic com preveu gastar els diners si li toqués la Grossa i quins plans te amb la família, amics, companys de feina, etc.

Cadascuna de les edicions del concurs finalitzarà en el moment en que un dels participants exposi els plans que té previstos per quan sigui una persona afortunada amb la Grossa Cap d’Any 2016 i l’organització determini que és el guanyador dels 4 bitllets del número 01692 de la loteria Grossa Cap d’Any 2016 pel to creatiu i humorístic de la seva exposició.

Les propostes que, a criteri de l’organització, atemptin contra la dignitat de la persona o siguin discriminatoris o immorals, NO s’admetran i seran exclosos automàticament d’aquesta promoció comercial.

Cada guanyador haurà de passar a recollir els quatre bitllets amb què hagi resultat premiat, a les oficines de Flaixbac, ubicades al Passeig de Gràcia, 55 9a planta, de Barcelona (08007), on li serà lliurat prèvia acreditació d’aquest amb el DNI, fins com a màxim el dia 23 de desembre de 2016, en horari de 9 a 14 hores i de 15 a 18 hores.

El guanyador és l’únic responsable de la recollida del premi en el lloc i termini establerts. El guanyador que no retiri el premi en el termini fixat perdrà el dret a rebre’l i qualsevol dret sobre aquest sense possibilitat de reclamació.

Els bitllets que no hagin estat recollits físicament pels guanyadors d’aquesta promoció, seran retornats per Flaixbac a Loteria de Catalunya, atesa la condició de Flaixbac de dipositària dels bitllets destinats a la present promoció.

L’organització es reserva el dret de declarar deserts els premis d’aquesta promoció comercial, en cas d’impossibilitat d’adjudicació d’aquests per qualsevol causa.

Quarta – Condicions i limitacions a la participació
Els participants en la promoció han de ser majors d’edat.

No pot participar personal adscrit a Loteria de Catalunya ni a Flaixbac, així com tampoc cap persona relacionada professionalment amb la promoció o amb la publicitat d’aquesta.

La persona que hagi resultat guanyadora en alguna de les edicions del concurs en el marc d’aquesta promoció comercial, no pot tornar a participar.

Cinquena - Drets de propietat intel·lectual
Loteria de Catalunya i Flaixbac podran difondre els plans i les idees contingudes en les trucades, atès que la participació en aquesta promoció comercial comporta la cessió dels drets d’autor, incloent qualsevol dret de reproducció o distribució, sense cap limitació ni temporal ni geogràfica.

Sisena – Protecció de dades de caràcter personal
Totes les dades personals facilitades pels participants no s'inclouran en cap fitxer de dades, i per tant no s’emmagatzemaran, mantenint-se només i exclusivament durant el temps de vigència del concurs per poder contactar amb les persones afortunades. L'organització d’aquesta promoció comercial es compromet a eliminar totes les dades de caràcter personal una vegada finalitzat el període de vigència d’aquesta promoció i, per tant, un cop lliurat el premi o certificada la impossibilitat de lliurament.

Setena – Xarxa de comunicacions
Loteria de Catalunya i Flaixbac queden exonerades de tota responsabilitat en el cas de mal funcionament de la xarxa de comunicacions telefòniques que impedeixi el normal desenvolupament de la promoció comercial per causes alienes a la seva.

Vuitena - Acceptació de condicions
Totes les persones participants en aquesta promoció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que Loteria de Catalunya i Flaixbac adoptin sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

Novena – Altres estipulacions
Aquestes bases són accessibles a través a través de les pàgines web de Loteria de Catalunya www.loteriadecatalunya.cat i de Flaixbac www.radioflaixbac.cat

Loteria de Catalunya i Flaixbac es reserven el dret de modificar les condicions de la present promoció en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits, l’organització es compromet a comunicar, a través del Web de Loteria de Catalunya i del Web de Flaixbac, les bases modificades o, si escau, l'anul·lació de la promoció, de manera que aquesta informació sigui accessible als participants.

TERMINIS
S’establirà un termini per fer les trucades i/o enviar els missatges SMS o altres sistemes de participació per optar als premis.
Aquest termini s’anunciarà a les emissores del Grup Flaix.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL i PUBLICITAT
El Grup Flaix disposarà dels drets de reproducció per qualsevol mitjà dels enregistraments fets pels concursants.
El guanyador es compromet a col·laborar amb el Grup Flaix en les activitats publicitàries i de promoció vinculades al concurs, sense rebre cap mena de contraprestació per aquest concepte.
El guanyador autoritza el Grup Flaix a utilitzar el seu nom i imatge en tot allò que faci referència al concurs.
En el supòsit que es tracti d’un concurs en el que es procedeixi al lliurament d’imatges per part del concursant a l’emissora, enviament o dipòsit de la imatge o imatges a un emplaçament donat aquest fet estarà garantit de les següents accions prèvies per part del concursant:
1.- el/s concursant/s mitjançant "el penjament de la foto" a la Web cedeix els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública de l'obra fotogràfica i es posa a disposició la fotografia pel el temps (que duri el concurs) i per l' àmbit geogràfic necessari.
2.- el/s concursant/s serà sempre en tots els casos l'autor de la fotografia i garanteix que en el moment es que s'ha fet aquesta es comptava amb el consentiment de les persones que apareixien en ella i que dona fé del consentiment d’aquests per a la participació en el concurs.
3.- el/s participant/s menors de 18 any manifesten tenir el consentiment patern o del seus tutors legals. Aquells que participen i que són menors de 18 anys, hauran d’enviar al correu electrònic concursos@grupflaix.cat còpia del document d’identitat del pare, mare o tutor legal amb un escrit d’autorització al concurs.
TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
El guanyador està obligat a facilitar les seves dades identificatives al Grup Flaix, la qual cosa suposa que accepta expressament la política de protecció de dades del Grup Flaix que s’especifica més endavant.
En el cas que el guanyador sigui menor d’edat, caldrà que l’assisteixi la persona que ostenti la seva representació legal i que doni la seva autorització tant per al lliurament del premi com per al tractament de les dades personals. Aquesta autorització haurà de ser per escrit, i haurà d’eximir el Grup Flaix de tota mena de responsabilitats, amb indicació de les dades personals tant del menor com de la persona que ostenti la seva tutela legal i adjuntant una fotocòpia dels documents d’identitat.
MISCEL·LÀNIA
La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
L’ incompliment d’alguna d’aquestes bases suposarà l’exclusió del participant.
L'organització del concurs es reserva el dret a resoldre qualsevol eventualitat no especificada en aquestes bases.
La base de dades generada a partir d’aquest concurs és propietat de Grup Flaix SL, amb CIF B-61801635 i amb domicili a aquest efecte al Passeig de Gràcia, 55 de Barcelona. Com a titular, Grup Flaix SL és el responsable d’aquest fitxer i garanteix el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades, concretament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Grup Flaix SL disposa de les mesures de seguretat perquè, de la millor manera possible, es garanteixi la seguretat i confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal sotmeses a la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999. Les dades personals obtingudes seran incorporades a un fitxer automatitzat, la creació del qual ha estat degudament notificada davant de l’Agència de Protecció de Dades. La finalitat d’aquest fitxer és la realització del concurs, i posteriorment les dades recollides seran eliminades. L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte del tractament de dades personals mentre duri el concurs enviant un missatge a grupflaix@grupflaix.cat.
En 3 segons podràs tancar l'anunci
Tanca l'anunci

Encara no formes part de la
Comunitat Flaix FM?

Registra't ara

Registra't i forma part de la comunitat Flaix FM

Amb un únic compte podràs interactuar amb la comunitat Flaix FM i Ràdio Flaixbac!

  • Comenta les notícies
  • Participa en concursos i sorteigs
  • Assisteix a esdeveniments exclusius
  • Vota les llistes d'èxits
És fàcil i gratis